top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Studio Poppis Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 pykälän) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 26.12.2019

1. Rekisterinpitäjä

Rojaltek Oy (Valokuvaamo Räps/ 3192513-7

Holhaantie 1 A 4

65630 KARPERÖ

045 - 109 8577

harri@valokuvaamoraps.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Harri Bragge

045 - 109 8577

harri@valokuvaamoraps.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Rekisterissä ylläpidetään Valokuvaamo Räps:in asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa, asiakassuhteen ylläpitoa, markkinontia ja laskutusta tms. varten sekä yrityksen hallinnoinnin ja liiketoiminnan kannalta tarpeellisia tietoja

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot, muut asikassuhteeseen,  tilattuihin palveluihin ja vuokrattaviin tuotteisiin  liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisten medioiden kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa tai luovuttaminen on kuitenkin mahdollista yrityksen toimintaan perusteltaviin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietoja luovutetaan kahteen järjestelmään:

1. Procountor-kirjanpito

- Tietoihin pääsy: Valokuvaamo Räps ja Procountor henkilökunta.

- Tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen.

- Tietosuojaseloste (Procountor): https://finago.com/tietosuojaseloste/

2. Kuvatilaus.fi (Grand Avocado Oy)

- Kuvatuotteiden tilauspalvelu.

- Tietoihin pääsy: Valokuvaamo Räps, asiakas, Grand Avocado Oy ja Color-Kolmio Oy:n henkilökunta.

- Tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen sekä valmiiden tuotteiden postitukseen.

- Tietosuojaseloste (Kuvatilaus): https://www.kuvatilaus.fi/legal/

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja EI luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sille ei ole enää lainvoimaista tarvetta.

Sähköinen aineisto

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle tulee lähettää sähköisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Jos henkilöllä on käyttäjätunnus palveluun (Kuvatilaus.fi), hän voi lisätä tai poistaa kiellon itse.

Tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

bottom of page